Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Acte de stare civilă

Acte de stare civilă

ÎNREGISTRAREA ACTULUI DE NAŞTERE CU ELIBERAREA CERTIFICATULUI

Înregistrarea actului de naştere reprezintă procedura de înregistrare a nou-născutului în baza declaraţiei despre naştere a părinţilor. Actul de naştere reprezintă actul de stare civilă întocmit pe un formular tipizat, de model unic pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care confirmă faptul naşterii titularului acestuia.

Obligaţia de a declara naşterea copilului o au părinţii sau unul dintre ei. Declaraţia privind înregistrarea naşterii poate fi depusă: la Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă.

Pentru înregistrarea naşterii sunt necesare următoarele acte:

 • declaraţia despre naştere;
 • certificatul medical constatator al naşterii, eliberat de unitatea sanitară în care a avut loc naşterea;
 • actele de identitate a părinţilor sau a unuia dintre ei;
 • certificatul de căsătorie a părinţilor;

             şi după caz:

 • declaraţia privind stabilirea paternităţii, în cazul cînd părinţii nu se află în căsătorie;
 • cererea mamei solitare privind înscrierea datelor despre tată, în cazul cînd mama este necăsătorită;
 • certificatul de divorţ, dacă din momentul desfacerii căsătoriei pînă la naşterea copilului nu au trecut mai mult de 300 zile;
 • certificatul de deces al soţului, dacă din momentul decesului pînă la naşterea copilului nu au trecut mai mult de 300 zile.

Înregistrarea actului de naştere, cu eliberarea certificatului corespunzător se efectuează gratuit (de către Ambasadă).

EXECUAREA CERERII PRIVIND STABILIREA PATERNITĂŢII, CU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE

Executarea cererii privind stabilirea paternităţii, cu eliberarea certificatului de naştere reprezintă o procedură de constatare a provenienţei copilului de la un tată concret, înscrierea acestuia în calitate de tată în actul de naştere sau operarea menţiunilor respective pe actul de naştere şi eliberarea certificatului de naştere. Stabilirea paternităţii are loc în situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, şi tata copilului doreşte să invoce rudenia între ei.

Declaraţia de stabilire a paternităţii poate fi depusă la organul de stare civilă, atît pînă la naşterea copilului, cît şi după producerea acestui eveniment.

La stabilirea paternităţii numele copilului poate fi schimbat cu numele tatălui la dorinţa părinţilor. Dacă la momentul stabilirii paternităţii copilul a atins vîrsta de 10 ani, pentru schimbarea numelui este necesar şi acordul acestuia.

Stabilirea paternităţii faţă de persoanele care au atins vîrsta de 18 ani se admite doar cu consimţămîntul acestora. În asemenea cazuri, la declaraţia părinţilor se anexează şi declaraţia persoanei care acceptă paternitatea.

Temei pentru executarea cererii privind stabilirea paternităţii constituie:

 • declaraţia privind stabilirea paternităţii în baza acordului comun al părinţilor;
 • declaraţia tatălui privind stabilirea paternităţii şi acordul autorităţii tutelare, în cazurile cînd mama este decedată, declarată decedată, incapabilă sau dispărută, cînd nu i se cunoaşte locul aflării şi în cazul decăderii ei din drepturile  părinteşti;
 • hotărîrea judecătorească privind stabilirea paternităţii.

              Categorii de solicitanţi:

 • părinţii copilului;
 • tatăl copilului (dacă mama este decedată, declarată decedată, incapabilă sau dispărută, cînd nu i se cunoaşte locul aflării şi în cazul decăderii ei din drepturile părinteşti);
 • copilul la atingerea majoratului;
 • tutorele (curatorul) copilului.

Pentru a solicita executarea cererii privind stabilirea paternităţii se prezenta în mod obligatoriu următoarele acte:

 • actele de identitate a părinţilor sau al unuia dintre ei;
 • declaraţia privind stabilirea paternităţii în baza acordului comun al părinţilor;
 • hotărîrea judecătorească privind stabilirea paternităţii;

şi după caz:

 • declaraţia tatălui privind stabilirea paternităţii cu acordul autorităţii tutelare în cazurile cînd mama este decedată, declarată decedată, incapabilă sau dispărută, cînd nu i se cunoaşte locul aflării şi în cazul decăderii ei din drepturile  părinteşti; 
 • actele de identitate al solicitantului (copilul major, tutorele (curatorul) copilului, reprezentantul contractual);
 • declaraţia soţilor, cînd mama copilului este căsătorită şi soţul ei nu este tatăl copilului

Declaraţia privind stabilirea paternităţii poate fi depusă:

 • pînă la naşterea copilului;
 • în momentul înregistrării naşterii copilului;
 • după înregistrarea naşterii copilului.

Executarea cererii privind stabilirea paternităţii se efectuează gratuit, în termen de pînă la 60 zile calendaristice.

Serviciul poate fi solicitat: la Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă.

ÎNREGISTRAREA ACTULUI DE CĂSĂTORIE CU ELIBERAREA CERTIFICATULUI

Înregistrarea căsătoriei reprezintă procedura de întocmire la organul de stare civilă a actului de căsătorie, în baza declaraţiei de căsătorie, cu respectarea condiţiilor şi în termenele stabilite de legiuitor. Astfel, căsătoria se prezintă ca o uniune liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată potrivit dispoziţiilor legale cu scopul de a întemeia o familie şi reglementată de normele imperative ale legii. Drepturile şi obligaţiile juridice reciproce ale soţilor iau naştere din data înregistrării căsătoriei la organele de stare civilă.

Pentru încheierea căsătoriei este necesar consimţămîntul reciproc, neviciat, exprimat personal şi necondiţionat, al bărbatului şi femeii care se căsătoresc, precum şi atingerea de către ei a vîrstei matrimoniale:

Vîrsta matrimonială minimă este de 18 ani.

Pentru motive temeinice, se poate încuviinţa încheierea căsătoriei cu reducerea vîrstei matrimoniale, dar nu mai mult decît cu doi ani. Reducerea vîrstei matrimoniale va fi încuviinţată de autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul persoanele care doresc să se căsătorească, în baza cererii acestora şi acordului părinţilor minorului.

Organul de stare civilă, în baza art. 15 din Codul familiei, este în drept de a refuza înregistrarea căsătoriei dacă constată că nu sînt îndeplinite cerinţele legislaţiei.

Atenţie!!!

În conformitate cu prevederile art. 62 a Codului contravenţional, tăinuirea, la înregistrarea căsătoriei, a circumstanţelor care împiedică încheierea ei se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale.

Înregistrarea actului de căsătoriei are loc în baza declaraţiei de căsătorie.

Declaraţia de căsătorie se depune personal de către viitorii soţi în formă scrisă la organul de stare civilă. Nu este permisă depunerea declaraţiei de căsătorie prin reprezentanţă sau la alt organ de stare civilă decît cel la care urmează a fi oficiată căsătoria. În declaraţia de căsătorie se indică, în mod obligatoriu, consimţămîntul viitorilor soţi de a înregistra căsătoria, lipsa impedimentelor prevăzute de lege la căsătorie.

Nu se permite încheierea căsătoriei între (constituie impedimente):

 • persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;
 • rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un părinte comun;
 • adoptator şi adoptat;
 • adoptat şi rudă a adoptatorului în linie dreaptă, pînă la al II-lea grad inclusiv;
 • curator şi persoană minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;
 • persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;
 • persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele îşi ispăşesc pedeapsa;
 • persoane de acelaşi sex.

Pentru depunerea declaraţiei de căsătorie vă puteţi adresa:

la Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova în cazul cînd viitorii soţi locuesc peste hotarele ţării.

Actele care urmează a fi prezentate:

şi după caz:

 • dovada privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare;
 • decizia autorităţii administraşiei publice locale, în cazul reducerea vîrstei matrimoniale conform art. 14 din Codul familiei;
 • taxa consulară în sumă de 50 euro (se achită în ziua înregistrării căsătoriei în ruble).

Modul de încheiere a căsătoriei:

Încheierea căsătoriei se efectuiază în termen de o lună de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.

Pentru încheierea căsătoriei potrivit art. 12 dinCodul familiei este stabilit termenul maxim de două luni de la data depunerii declaraţiei.

Termenul înregistrării căsătoriei, conform art. 12 din Codul familiei, poate fi redus, în acest sens viitorii soţi vor depune o cerere scrisă, anexînd actul prin care se confirmă motivul urgentării.

Înregistrarea căsătoriei cu cetăţeni străini

În cazul încheierii căsătoriei, pe teritoriul Republicii Moldova, cu un cetăţean străin, pe lîngă actele solcitate în mod general pentru încheierea căsătoriei, este necesară prezentarea următoarelor:

 • copia paşaportului, inclusiv copia paginii pe care este aplicată viza de intrare-ieşire în Republica Moldova;
 • certificatul privind starea civilă (certificatul de capacitate matrimonială după caz) şi dovada, eliberată de autorităţile competente ale statelor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legislaţia Republicii Moldova, pentru încheierea căsătoriei.Actele trebuie să fie legalizate (apostilate) în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale între state) şi traduse în limba română.

Nu necesită supralegalizare sau apostilare şi sunt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova actele eliberate de organele competente ale următoarelor state*:

 • membre Comunităţii Statelor Independente,
 • Letonia,
 • Lituania,
 • România,
 • Republica Cehă,
 • Republica Slovacă.

Pe teritoriul Republicii Moldova produc efecte juridice fără a fi supra-legalizate, apostilate şi traduse extrasele multilingve de pe actele de naştere, căsătorie şi deces emise de către organele competente ale următoarelor state străine**:

Germania

Luxemburg

Slovenia

Belgia

Olanda

Croaţia

Spania

Portugalia

Macedonia

Franţa

Elveţia

Bosnia şi Herţegovina

Italia

Turcia

Serbia

Polonia

Muntenegru

 

* Convenţia de la Minsk din 22.11.1993; Tratatul semnat la Riga din 14.04.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 02.09.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 06.07.1997; Tratatul semnat la Moscova la 12 august 1982.

** Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr. 16 semnată la Viena 08.09.1976.

Costul serviciului este de 70 euro (se achită în ruble potrivit cursului de schimb comercial al băncii).

Serviciul poate fi solicitat: la Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă.

ÎNREGISTRAREA ACTULUI DE DIVORȚ CU ELIBERAREA CERTIFICATULUI

Divorţul reprezintă o procedură de desfacere a căsătoriei în mod legal, atunci cînd continuarea acesteia a devenit imposibilă din motive temeinice, pentru cel (cei) care cere desfacerea.

Căsătoria poate fi desfăcută prin două modalităţi:

 • administrativă – la misiunile diplomatice și oficiile consulare, în baza declaraţiei comune a soţilor sau a cererii unuia din soţi;
 • judecătorească – la instanţa judecătorească, dacă soţii au copii minori comuni sau există litigii privind partajul averii ori întreţinerea soţului inapt de muncă.

Înregistrarea actului de divorţ în temeiul declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei:

Are loc în cazul în care soţii nu au copii minori comuni (inclusiv, adoptaţi în comun), nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă.

În cazul în care unul din soţi nu are posibilitate de a se prezenta personal la oficiul stare civilă, în vederea depunerii declaraţiei comune, manifestarea lui de voinţă poate fi expusă într-o declaraţie separată, semnătura căruia va fi autentificată în modul stabilit de legislaţie.

Divorţul se înregistrează în prezenţa ambilor sau a unuia dintre soţi, la expirarea termenului de 1 lună de la data depunerii declaraţiei. Absenţa nemotivată a unuia dintre soţi la înregistrarea divorţului nu împiedică desfacerea căsătoriei.

Căsătoria se consideră desfăcută la data înregistrării actului de divorţ.

La depunea declaraţiei comune a soţilor privind desfacerea căsătoriei este necesar să prezentaţi următoarele acte:

 • cerere privind desfacerea căsătoriei în baza declaraţiei comune a soţilor;
 • actele de identitate;
 • certificatul de căsătorie;
 • declaraţia pe proprie răspundere că nu au copii minori comuni (se întocmește la Ambasadă);
 • confirmarea achitării taxei consulare – 155 euro (se achită în ruble rusești și se prezintă în ziua înregistrării divorţului).

ÎNREGISTRAREA ACTULUI DE DECES CU ELIBERAREA CERTIFICATULUI

Întocmirea actului de deces reprezintă procedura de înregistrare a decesului în baza declaraţiei de deces, în termenul şi condiţiile stabilite de lege.

Declaraţia de deces se face verbal în termen de 3 zile de la data producerii decesului. Acest termen cuprinde atît ziua în care sa produs decesul, cît şi ziua în care se face declaraţia.

În cazul înregistrării decesului în baza certificatului constatator de deces ce a depăşit termenul de un an de la data cînd s-a produs evenimentul, întocmirea actului de deces are loc în limitele procedurii de înregistrare ulterioară a actului de stare civilă.

Au obligaţia de a face declaraţia de deces:

 • membrii familiei;
 • rudele decedatului;
 • in lipsa persoanelor enumerate mai sus obligaţia de a declara decesul le revine colocatarilor, vecinilor, administraţiei imobilului, medicului sau altă persoană din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;
 • în cazul decedării persoanei în penitenciar sau într-o instituţie de protecţie socială, obligaţia de a face declaraţia de deces revine administraţiei instituţiei penitenciarului.

La momentul înregistrării decesului declarantul este obligat să prezinte urmărtoarele acte:

 • certificatul medical constatator al decesului, eliberat de instituţia medicală ce a constatat decesul;
 • actul de identitate a persoanei decedate;
 • certificatul de naştere;
 • actul de identitate a declarantului.

În cazuri speciale:

 • dovada, eliberată de poliţie sau procuratură cînd decesul a convenit în urma sinucideri, unui accident sau altor acţiuni violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, din care să rezulte că una din aceste autorităţi a fost sesizată despre deces;
 • comunicarea administraţiei penitenciarului în cazul cînd persoana a decedat în instituţile penitenciare.

Actul de deces se întocmeşte în urma declaraţiei verbale:

la Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova în cazul cînd decesul s-a produs peste hotarele ţării.

Înregistrarea actului de deces, cu eliberarea certificatului se efectuiază gratuit (de către Ambasadă).

SCHIMBAREA NUMELUI ȘI/SAU A PRENUMELUI

Numele şi prenumele constituie atributele de bază prin care se identifică în societate persoana concretă şi care se înscriu în mod obligatoriu în actele de stare civilă, precum şi în alte acte oficiale conform legislaţiei naţionale. Numele şi/sau prenumele pot fi schimbate pe cale administrativă, prin adoptarea concluziei de către oficiul stare civilă, care se aprobă de către Serviciul Stare Civilă.

Numele şi/sau prenumele pot fi schimbate în baza următoarelor motive:

 • pronunţarea dificilă, dacă acestea sînt formate din expresii indecente, lipsite de eufonie, ridicole, precum şi dacă au fost transformate (schimonosite)prin traducere;
 • dorinţa de a avea numele şi/sau prenumele corespunzător naţionalităţii solicitantului;
 • solicitarea unui nume de familie simplu în locul numelui dublu;
 • dorinţa persoanei de a avea acelaşi nume de familie ca şi numele al soţului sau să alăture la numele al său numele al soţului, în cazul când nu a făcut-o la căsătorie;
 • dorinţa de a reveni la numele al său de până la căsătorie în cazul când nu a făcut-o la divorţ;
 • dorinţa de a purta numele al tatălui (mamei) vitreg sau altei persoane, care a participat la educaţia solicitantului;
 • cazuri întemeiate de schimbare a prenumelui sînt recunoscute şi acelea, cînd solicitantul de fapt poartă un prenume diferit de cel care este înscris în actul de naştere pe numele acestuia;
 • alte motive, dacă acestea vor fi recunoscute întemeiate, fapt care va fi descris detaliat în încheierea respectivă de către OSC.

Nu se consideră temei pentru schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui următoarele motive:

 • trecerea la numele de familie al rudelor ascendente de la care se intenţionează sau urmează să se moştenească averea;
 • schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui din considerente ce ţin de tălmăciri astrologice;
 • identificarea intenţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui în scopuri abuzive ce ţin de încălcarea regimului de vize, eschivarea de plata pensiei de întreţinere, de achitarea datoriilor etc.

Schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui nu se permite în următoarele cazuri:

 • solicitantul şi-a ales un nume de familie şi/sau prenume ce se pronunţă dificil sau ridicol;
 • solicitantul este urmărit penal sau are antecedente penale şi nu este reabilitat;
 • în rezultatul schimbării numelui de familie prin conexare acesta va deveni compus din trei nume de familie;
 • solicitantul este o persoană căsătorită şi numele de familie, schimbarea căruia se solicită, îl poartă după căsătorie şi soţul solicitantului, care refuză să depună concomitent cerere de schimbare a numelui de familie;
 • se solicită transliterarea numelui de familie şi/sau prenumelui cu caractere latine în baza regulilor ortografice ale unei limbi străine sau cu utilizarea semnelor diacritice.

Pot depune cererea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui următoarele categorii de solicitanţi:

 • cetăţenii Republicii care au atins vîrsta de 16 ani;
 • Notă: Schimbarea numelui şi/sau prenumelui personei care nu a atins majoratul se soluţionează cu acordul părinţilor, adoptatorilor sau tutorelui acesteaia cu exepţia cazurilor obţinerii capacităţii depline de exrciţiu de către solicitant pînă la atingerea majoratului, în modul prevăzut de lege.
 • cetăţeni străini cu acte înregistrate la organele de stare civilă din Republica Moldova.

Acte necesare pentru schimbare numelui şi/sau prenumelui:

 • cerere privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui;
 • autobiografia;
 • explicaţie, privind motivele schimbării numelui şi/ sau a prenumelui;
 • certificatul de naştere al solicitantului;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori;
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul de divorţ;
 • buletinul de identitate sau paşaportul solicitantului;
 • două fotografii format 3x4;
 • cazier juridic;
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite;

şi după caz:

acordul în scris a ambilor părinţi, adoptatorilor sau tutorelui acesteaia a personei care nu a atins majoratul (16-18 ani);

dovada împuternicirii reprezentării, procura perfectată în străinătate, contractul de mandat;

alte documente după caz.

Costul serviciului este de 25 euro (se achită în ruble potrivit cursului de schimb comercial al băncii).

Serviciul poate fi solicitat: la Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă.

TRANSCRIEREA ACTULUI DE STARE CIVILĂ CU ELIBERAREA CERTIFICATULUI RESPECTIV

Transcrierea actelor de stare civilă reprezintă o procedură de recunoaştere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii, înregistrate de către organele competente din străinătate, prin copierea cu exactitate a informaţiei din cuprinsul acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

 Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale statelor străine au putere doveditoare pe teritoriul statului nostru numai după transcrierea lor în registrele de stare civilă naţionale. Cetăţenii Republicii Moldova sunt obligaţi să declare transcrierea acestor acte de stare civilă, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă, a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.

Se supun transcrierii, în mod obliagtoriu, actele de stare civilă întocmite după 17 august 2001. Certificatele sau extrasele de pe actele de stare civilă întocmite pînă la această dată se prezintă în organele competente ale Republicii Moldova doar legalizate/apostilate (în modul stabilit), traduse şi autentificate notarial. La dorinţa solicitanţilor pot fi supuse procedurii de transcriere şi actele de stare civilă întocmite pînă la 17 august 2001.

Tipurile actelor de stare civilă care pot fi transcrise sînt limitate la acelea, obligativitatea înregistrării cărora revine organelor de stare civilă din Republica Moldova:

 • actele de naştere;
 • actele de căsătorie;
 • actele de desfacere a căsătoriei;
 • actele de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
 • actele de deces.

Transcrierea actelor de stare civilă se face în baza copiei, extrasului de pe actul de stare civilă sau certificatului de stare civilă întocmite în străinătate, legalizate în modul stabilit, în funcție de existenţa acordurilor bilaterale sau multilaterale între state. Actele de stare civilă legalizate necesită a fi traduse în limba română şi autentificate notarial sau consular.

*Nu necesită supralegalizare sau apostilare şi sunt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova actele de stare civilă eliberate de organele competente din următoarelor state:

 • membre Comunităţii Statelor Independente,
 • Letonia,
 • Lituania,
 • România,
 • Republica Cehă,
 • Republica Slovacă. 

Germania

Luxemburg

Slovenia

Belgia

Olanda

Croaţia

Spania

Portugalia

Macedonia

Franţa

Elveţia

Bosnia şi Herţegovina

Italia

Turcia

Serbia

Polonia

Muntenegru

 

 

 

 

 

 ** Extrasele multilingve de pe actele de naştere, căsătorie şi deces emise de organele competente din următoarelor state:

produc efecte juridice fără a fi supralegalizate, apostilate şi traduse.**

 *   Convenţia de la Minsk din 22.11.1993; Tratatul semnat la Riga din 14.04.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 02.09.1993; Tratatul semnat la Chişinau din 06.07.1997; Tratatul semnat la Moscova la 12 august 1982.

 ** Convenţia Comisiei Internaţionale de Stare Civilă nr. 16 semnat la Viena 08.09.1976.

 Serviciul menționat se prestează la Secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă, exclusiv cetăţenilor Republicii Moldova, cu programare prealabilă on-line: https://ambasada-r-moldova-in-f-rusa.reservio.com/

 • titularului actului de stare civilă în care urmează a fi operate modificări ca rezultat al întocmirii dosarului respectiv;
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitată în capacitatea de exerciţiu sau declarată incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti (părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare);
 • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură);
 • rudele de gradul I şi II în cazul transcrierii:

           - actului de stare civilă pe numele persoanei decedate;
           - actului de naştere pe numele copilului minor;

A. Pentru transcrierea actului de naştere se va prezenta:

Obligatoriu

 • cerere privind transcrierea actului de naştere;
 • actul de naştere, extrasul de pe act sau certificatul de naştere, eliberat de organele competente din străinătate, legalizat/apostilat şi tradus, după caz;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
 • actul de identitate a cel puţin unui părinte cetăţean al Republicii (pentru copii minori).

Opţional

 • actele de naştere a părinţilor copilului (care vor servi temei pentru înscrierea naţionalităţii părinţilor);
 • actele de stare civilă care confirmă temeiul înscrierii datelor despre tata (cum ar fi certificatul de căsătorie a părinţilor, certificatul sau declaraţia privind stabilirea paternităţii);
 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

B. Pentru transcrierea actului de căsătorie se va prezenta:

Obligatoriu

 • cerere privind transcrierea actului de căsătorie;
 • actul de căsătorie, extrasul de pe act sau certificatul de căsătorie, eliberat de organele competente din străinătate, legalizat şi tradus;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite (25 euro, se achită în ruble la cursul de schimb comercial al băncii).

 Opţional

 • actul de identitate a soţului, cetăţean străin;
 • actele de naştere ale soţilor;
 • actul care atestă desfacerea căsătoriei anterioare sau actul de deces al soţului din căsătoria anterioară;
 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

C. Pentru transcrierea actului de divorţ se va prezenta:

Obligatoriu

 • cerere privind transcrierea actului de divorţ;
 • actul de divorţ extrasul de pe act sau certificatul de divorţ eliberat de organele competente din străinătate, legalizat şi tradus;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii (bulletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite (25 euro, se achită în ruble la cursul de schimb comercial al băncii).

Opţional

 • actul de identitate a soţului cetăţean străin;
 • actul de căsătorie, în cazul deţinerii lui;
 • alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.
 • D. Pentru transcrierea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui se va prezenta:

Obligatoriu

 • cerere privind transcrierea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
 • actul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, extrasul de pe act sau certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui eliberat de organele competente din străinătate, legalizat şi tradus;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii );
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite (25 euro, se achită în ruble la cursul de schimb comercial al băncii).

Opţional
        .      alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

E. Pentru transcrierea actului de deces se va prezenta:

Obligatoriu

 • cerere pentru transcrierea actului de deces;
 • actul de deces, extrasul de pe act sau certificatul de deces eliberat de organele competente din străinătate, legalizat şi tradus;
 • documentul care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii (buletin de identitate, paşaport, aviz privind recunoaşterea persoanei ca cetăţean a Republicii Moldova);
 • actul de identitate a declarantului;
 • actele de stare civilă care atestă legătura de rudenie între declarant şi decedat;

Opţional

         .     alte acte dacă acestea se dovedesc a fi necesare.

Toate tipurile de acte de stare civilă pot fi transcrise şi în baza cererilor depuse de reprezentanţii legali a persoanelor obligate la transcriere, în baza procurilor generale sau speciale. În asemenea cazuri suplementar la cererea este anexat originalul procurii şi actul de identitate a mandatarului.

ELIBERAREA DUPLICATULUI CERTIFICATULUI DE STARE CIVILĂ

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează cetăţenilor la solicitare şi au aceiaşi valoare juridică ca şi certificatele eliberate la momentul înregistrării actului de stare civilă. Duplicatele certificatelor de stare civilă, precum şi certificatele de stare civilă se eliberează pentru utilizare permanentă şi nu sînt pasibile de o oarecare reţinere (retragere), decît în cazurile expres stabilite de legislaţie. Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează în temeiul actului de stare civilă şi conţin în mod obligatoriu inscripţia “DUPLICAT”.

Duplicatul certificatului de stare civilă se eliberează în următoarele cazuri:

 • a deteriorarea certificatului;
 • la pierderea certificatului;
 • la solicitarea certificatului de model nou în legătură cu transcrierea acestuia în grafie latină.

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează la solicitare:

 • titularului actului de stare civilă sau în cazuri excepţionale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia;
 • membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptăţite – în cazul cînd titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau declarate incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti, părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare;
 • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul va prezenta, în mod obligatoriu următoarele acte:

 • cererea de modelul respectiv (naştere, căsătorie, divorţ, deces, schimbarea numelui şi/sau prenumelui);
 • actul de identitate (original şi copie) al titularului duplicatui și al persoanei care îl reprezintă; şi după caz:

         *dovada împuternicirii reprezentării (certificatul de naştere, în caz cînd se solicită eliberarea duplicatului certificatului de deces al rudei sale, pentru confirmarea gradului de rudenie; procura, contractul de mandat, legitimaţia de   serviciu ce confirmă reprezentarea                 autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a).

 • certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie;
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite (53 euro, se achită în ruble la cursul de schimb comercial al băncii).
 • ELIBERAREA CERTIFICATULUI PRIVIND STAREA CIVILĂ

Certificatul privind starea civilă reprezintă actul oficial eliberat de Serviciul Stare Civilă pentru confirmarea stării civile a persoanei cetăţean al Republicii Moldova (celibatar, căsătorit, divorţat sau văduv).

Certificatul privind starea civilă este eliberat următoarelor categorii de cetăţeni:

 • titularului certificatului privind starea civilă, rudelor de gradul I şi II pe linie dreaptă, rudelor de gradul I pe linie colaterală, precum şi soţului/soţiei acestuia (pentru cazuri excepţionale argumentate în scris);
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau declarate incapabilă prin hotărârea instanţei judecătoreşti (părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare);
 • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

 Pentru eliberarea certificatului privind starea civilă, solicitantul va prezenta în mod obligatoriu următoarele acte:

 • cererea de modelul respectiv;
 • actul de identitate al titularului, valabil (buletin de identitate sau paşaport);
 • documentele care fac dovada stării civile (certificat de căsătorie, certificat de divorţ, certificat de deces);
 • dovada împuternicirii reprezentării (procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a);
 • certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie;
 • bonul privind achitarea taxei pentru serviciile prestate (47 euro, se achită în ruble la cursul Băncii Centrale).

Documentul se perfectează în decurs de până la 60 de zile calendaristice.