Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Buletin de identitate

I. Informații generale

Buletinul de identitate al cetaţeanului Republicii Moldova se eliberează cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a fi folosit pe teritoriul ţarii şi peste hotarele ei în conformitate cu acordurile internaţionale pe termenele:

de la naștere până la 10 ani

de la 16 până la 25 ani

de la 45 ani – pe viață

de la 10 până la 16 ani

de la 25 până la 45 ani

 

Actualmente sunt valabile următoarele modele de buletine de identitate:

 

II. Cazurile de eliberare a buletinului de identitate:

 • prima adresare (în cazul în care persoana nu a deţinut act de identitate de uz intern);
 • preschimbarea paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), buletinului de identitate provizoriu sau a actului de identitate provizoriu (formularul nr.9);
 • schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal;
 • constatarea inexactităţilor, erorilor, falsurilor în înscrisurile din documente;
 • schimbarea domiciliului;
 • schimbarea denumirii sau a rangului localităţilor, străzilor, de renumerotare a imobilelor sau de rearendare a acestora, de înfiinţare a localităţilor, a străzilor; în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu;
 • pierdere, furt sau deteriorare;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • dobândirea sau redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • repatriere;
 • la solicitarea titularului.

ATENȚIE:

Cazurile în care nu se perfectează buletinul de identitate:

 • cetățeanul a făcut anterior emigrare autorizată, în urma căreia a obținut în pașapotrul de străinătate ștampila respectivă;
 • cetățeanul are vârsta majoratului (peste 18 ani), nu a perfectat niciodată buletin de identitate și deține acte ale altui stat (pașaport al cetățeanului Federației Ruse)

în aceste cazuri cetățeanul își poate perfecta pașaportul biometric prin intermediul Secției Consulare a Ambasadei FĂRĂ buletin de identitate

 

III.Depunerea cererii:

 • Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate se depune de către solicitant, în țară, la secţiile (birourile) evidenţă şi documentare a populaţiei din rază de domiciliu sau reşedinţă a solicitantului.
 • În străinătate, cererea se depune la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova, iar în lipsa acestora, în statele de reşedinţă a solicitanţilor, la orice altă misiune diplomatică sau oficiu consular de peste hotare.
 • În cazul minorilor și persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă, în calitate de solicitant pentru eliberarea buletinului de identitate acţionează reprezentantul legal al acestuia, cu condiţia prezenţei obligatorie a persoanei reprezentate. Pentru persoanele imobilizate, aflăte la tratament forţat, arest preventiv sau în detenţie, cererea poate fi depusă prin reprezentant.
 • Pentru copiii separaţi de părinţi, asupra cărora nu a fost instituită tutela sau curatela sau aflaţi în serviciile sociale de plasament (casă de copii de tip familial, casă comunitară, centru de plasament temporar, alt tip de instituţie rezidenţială) cererea se depune, corespunzător, de autoritatea tutelară sau de administraţia instituţiei respective.
 • Pentru persoanele imobilizate, aflate la tratament forţat, persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie, cererea poate fi depusă prin reprezentant.

 

IV.Documente necesare a fi prezentate:

(A) Perfectarea buletinului de identitate pentru persoanele care au atins vârsta de 18 ani

Pentru eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

 • certificat de naştere moldovenesc în original;
 • buletin de identitate moldovenesc în original. În cazul în care buletinul de identitate a fost pierdut sau furat, solicitantul va completa o declaraţie de pierdere/furt, în cadrul oficiului consular la Moscova;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original valabil;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original (după caz);
 • certificat de naştere moldovenesc al copilului minor (doar a copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani) (după caz);
 • 2 fotografii color de mărimea 35x45 mm şi 2 fotografii color, mate, de mărimea 100x150 mm.

La Ambasada Republicii Moldova la Moscova urmează a fi achitată taxa, care constă din: 

taxa consulară 15 euro;

TAXA AFERENTĂ-9, 11 euro (conform termenului de perfectare);

costul buletinului de identitate – care poate varia în funcţie de:

Serviciul prestat

Perioada perfectării

Taxa ÎS CRIS REGISTRU

Perfectarea buletinului de identitate al cetăţeanului
Republicii Moldova pentru cetăţenii aflaţi temporar în străinătate,
prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (CA)

5 zile lucrătoare

19 euro

20  zile calendaristice

6 euro

 

 

* Cererile recepţionate se expediază de către Ambasada Republicii Moldova la Moscova în adresa Agenției Servicii Publice al Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta buletinul de identitate nou.

* Termenul mediu de obţinere a buletinului de identitate prin intermediul Ambasadei este de două luni, iar în cazul în care solicitantul optează să-şi perfecteze actul de identitate în regim de urgenţă (ex.: 5 zile lucrătoare în Republica Moldova), termenul va fi de pînă la cinci săptămîni.

*Taxa se va achita în ruble potrivit cursului de schimb comercial al băncii la data achitării.

(B) Perfectarea buletinului de identitate pentru persoanele care nu au atins vârsta de 18 ani

Pentru eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

 • buletin de identitate valabil sau paşaport pentru călătorii în străinătate valabil în original al reprezentantului legal;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original al reprezentantului legal;
 • certificat de naştere moldovenesc în original al minorului;
 • certificat medical cu grupa sangvină al minorului – doar la prima documentare;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original al minorului (după caz);
 • 2 fotografii color de mărimea 35x45 mm şi 2 fotografii color, mate, de mărimea 100x150 mm.
 • acordul unuia din părinţi privind eliberarea buletinului de identitate pe numele minorului, autentificat în ordinea stabilită de lege.

 

* Cererile recepţionate se expediază de către Ambasada Republicii Moldova la Moscova în adresa Agenției Servicii Publice al Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta buletinul de identitate nou.

* Termenul mediu de obţinere a buletinului de identitate prin intermediul Ambasadei este de două luni, iar în cazul în care solicitantul optează să-şi perfecteze actul de identitate în regim de urgenţă (ex.: 5 zile lucrătoare în Republica Moldova), termenul va fi de pînă la cinci săptămîni.

* Taxa se va achita în ruble potrivit cursului de schimb comercial al băncii la data achitării.

 

V. Identificarea

Minorii și persoanele plasate sub tutelă sau curatelă se identifică de către reprezentantul legal în temeiul declaraţiei pe propria răspundere, depuse în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul misiunii diplomatice şi oficiului consular al Republicii Moldova.

Identificarea persoanelor care au atins vîrsta majoratului şi pînă la momentul adresării nu au fost identificate sau identificarea anterioară a acestora nu poate fi probată se face în temeiul declaraţiei în scris pe propria răspundere a solicitantului şi a soţului (soţiei) sau a solicitantului şi a unei rude de gradul I-III. În aceste cazuri, după posibilitate, se prezintă suplimentar alte documente justificative, eliberate de autoritatea administraţiei publice locale sau de altă instituţie de stat, care dispune de informaţie despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau muncă, titlul de călătorie etc.), dacă acestea contribuie la stabilirea identităţii persoanei.

Dacă persoana care urmează a fi identificată este titular al unui act de identitate eliberat de autorităţile altui stat, acest act este echivalent cu declaraţia soţului (soţiei) sau rudei de gradul I-III a solicitantului.

În cazul persoanelor aflate la tratament prin constrîngere, arest preventiv, în detenţie sau reţinute de organele competente şi care nu au asupra lor acte de identitate, identificarea se efectuează de către instituţia respectivă, cu întocmirea avizului în acest sens. La identificare se utilizează resursele informaţionale de stat (automatizate şi neautomatizate).

În cazul în care nu este posibilă identificarea persoanei în condiţiile expuse, identitatea acesteia se stabileşte de către instanţa de judecată.