Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Determinarea apartenenţei/neapartenenţei la cetăţenia Republicii Moldova

Dovada apartenenţei la cetăţenia Republicii Moldova se face cu:

1) actul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova; paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974) cu menţiunea respectivă, dacă poate fi verificată autenticitatea acesteia; certificatul de naştere al copilului şi actul de identitate al părintelui, care fac dovada apartenenţei sale la cetăţenia Republicii Moldova sau confirmă domiciliul și/sau reşedinţa acestuia pe teritoriul Republicii Moldova la data naşterii copilului – în cazul minorului; adeverinţa eliberată de autoritatea competentă a Republicii Moldova sau actul administrativ întocmit de autoritatea competentă ca urmare a determinării apartenenţei persoanei la cetăţenia Republicii Moldova sau a recunoaşterii persoanei cetăţean al Republicii Moldova;

2) informaţia din Registrul de stat al populaţiei sau din fişierul manual.

În cazul în care persoana nu dispune de documentele care fac dovada apartenenței sale la cetăţenia Republicii Moldova, iar în Registrul de stat al populaţiei şi în fişierul manual nu se găsește această informaţie, autoritatea competentă determină apartenenţa acesteia la cetăţenia Republicii Moldova la solicitarea personală sau la solicitarea reprezentantului său legal, sau a reprezentantului împuternicit prin procură, sau a persoanei care acţionează în interesul persoanei respective în condițiile prevederilor prezentului Regulament, sau a persoanei juridice interesate, sau din oficiu.

Adeverinţa privind neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova se eliberează persoanei, la solicitare, doar în cazul constatării neapartenenţei acesteia la cetăţenia Republicii Moldova.

Apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova se determină conform prevederilor legii în vigoare la data declarării persoanei cetăţean al Republicii Moldova, iar această dată se consideră data dobîndirii de către persoană a cetăţeniei Republicii Moldova.

Se consideră că persoana a dobîndit şi a păstrat cetăţenia Republicii Moldova dacă aceasta întrunea sau întruneşte condiţiile prevăzute de cadrul legal în vigoare sau de legislaţia anterioară în materie de cetăţenie, prin care a fost declarată cetăţean al Republicii Moldova şi dacă nu a pierdut cetăţenia Republicii Moldova prin renunţare, retragere sau în temeiul acordurilor internaţionale.

Dovada întrunirii condiţiilor legale se face cu:

1) certificatul de naştere, certificatul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, certificatul de deces, copia sau extrasul de pe actul de stare civilă, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, hotărîrea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă emisă de autorităţile străine privind desfacerea căsătoriei, documentele privind înregistrarea faptelor de stare civilă emise de instituţii din străinătate, altele decît cele de stare civilă, valabile în condiţiile prevederilor legale, care conţin înscrisuri autentice de identificare a persoanei (în continuare – documente de stare civilă) care confirmă naşterea, starea civilă şi legătura de rudenie dintre persoana căreia i se determină apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova şi persoanele care au tangenţă la soluţionarea cazului. Pentru persoanele născute pînă în anul 1945, inclusiv pentru persoanele care se află la întreţinerea statului în instituţii sociale rezidenţiale, admise în instituţii pînă în anul 2013, în cazul în care nu este întocmit actul de naştere, fapt confirmat de autoritatea competentă în materie de stare civilă, dovada datei și a locului de naştere se face cu datele respective din paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974) sau din Registrul de stat al populaţiei;

2) documentele care confirmă domicilierea legală şi obişnuită a persoanei pe teritoriul Republicii Moldova la data declarării prin lege a acesteia cetăţean al Republicii Moldova:

     a) actul de identitate cu menţiunea sau înscrisul privind înregistrarea la domiciliu/reşedinţă, confirmate prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei sau din fişierul manual ori din cumulul de documente aflate în posesia solicitantului ce confirmă direct sau indirect domicilierea persoanei pe teritoriul Republicii Moldova într-o perioadă anumită;

     b) paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974) cu menţiunea respectivă;

     c) adeverinţa de la locul de trai, eliberată de autoritatea administraţiei publice locale sau de administratorul blocului de locuit (copia de pe tabelul nominal al locuinţei);

     d) extrasul din Registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei ce atestă înregistrarea locuinţei şi evidenţa membrilor gospodăriei ţărăneşti, eliberat de autoritatea administraţiei publice locale;

     e) confirmarea aflării persoanei în detenţie ori la tratament prin constrîngere, eliberată de instituţia respectivă;

     f) carnetul de muncă, livretul militar cu menţiunea privind aflarea în evidenţă militară pe teritoriul Republicii Moldova;

     g) actul de studii sau documentul confirmativ, eliberat de instituţia de învăţămînt respectivă;

     h) documentele de stare civilă care confirmă înregistrarea actelor de stare civilă pe teritoriul Republicii Moldova;

     i) adeverinţa care atestă beneficierea solicitantului de pensii sau de alte alocaţii sociale de stat.

Pot fi recunoscute ca dovezi de domiciliere pe teritoriul Republicii Moldova cumulul cîtorva dovezi indirecte şi declaraţiile pe proprie răspundere ale solicitantului şi ale unei persoane terţe domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova şi identificate prin act de identitate valabil, eliberat de autorităţile Republicii Moldova;

3) actul de identitate sau paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974) cu menţiunea privind apartenenţa la cetăţenia altui stat sau alte documente confirmative eliberate de autoritatea competentă a statului străin care atestă apartenenţa persoanei la cetățenia statului respectiv şi, după caz, data dobîndirii acesteia sau neapartenenţa persoanei la cetăţenia acelui stat.

În cazul în care documentul prezentat trezește suspiciuni, autenticitatea acestuia se verifică prin interpelarea autorității emitente.