Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă

A A A

Dobândirea cetăţeniei prin recunoaştere

IMPORTANT!!!

Prin prezenta, Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă informează că, scrisorile expediate în adresa Ambasadei referitoare la «renunţarea la cetăţenia moldovenească» – nu sunt examinate, deoarece, această procedură nu corespunde Legii Republicii Moldova № 1024 din 02.06.2000 «cu privire la cetăţenia Republicii Moldova».

În conformitate cu art.12 din Legea cetateniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul sa dobîndeasca cetatenia Republicii Moldova prin recunoaştere:

 • persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinţi sau bunei s-a născut pe teritoriul numit;
 • persoanele care pînă la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor, dacă domiciliază în mod legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova*;
 • persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor*;

Solicitantul urmează să depună la misiunea diplomatică a Republicii Moldova, următoarele acte:

 • Cerere - chestionar (se completează la Ambasadă);
 • Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai, etc);
 • Două fotografii color, 35 x 45 mm;
 • Certificatul de naştere;
 • Paşaportul intern şi cel pentru călătorii în străinătate, în original;
 • Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ şi/sau deces (în cazul divorţului, se prezintă şi extrasul din Registrul de căsătorie);
 • Cazierul judiciar din ţara de domiciliere;
 • Adeverinţa de la domiciliu (din Federaţia Rusă) despre componenţa familiei;
 • Certificatul de naştere a copiilor (în cazul copiilor cu vârsta de până la 18 ani);
 • Certificatul de naştere a părinţilor sau buneilor;
 • Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ a părinţilor sau buneilor, după caz;
 • Paşaportul a părinţilor sau buneilor (în cazul persoanelor decedate se prezintă certificatul de deces);

* Suplimentar se va prezenta adeverinţă confirmativă privind domicilierea pe teritoriul Republicii Moldova, în perioda indicată.

** Suplimentar se va prezenta adeverinţa de la organul abilitat care atestă faptul deportării sau refugierii solicitantului sau a părinţilor sau buneilor acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova.

Actele necesare pentru dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova se prezintă în limba română. În cazul în care acestea vor fi întocmite în altă limbă, este necesară prezentarea acestora în traducere oficială, autentificată de notar.

Notă: Actele se depun la ambasadă în două exemplare. Un exemplar în original, autentificat notarial și un exemplar în xerox identic cu originalul.